atlantyda

181 tekstów – auto­rem jest at­lanty­da.

Na bezweniu i brak weną

Roz­pacz bo słów mi brakuje
Nie wiem co te­raz myśleć
Nat­chnienia nie czuję
Naj­le­piej to prześpię
Przecze­kam leniwie
Może to przejdzie
Może odpłynie
A jak zos­ta­nie
Za­dam pytanie
Jak to powstało
Prze­cież nie samo
Przez szparę w oknie
Nat­chnienie przybyło
Wy­raźnie so­bie ze mnie
Zak­piło i śmieje się jeszcze… 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 listopada 2012, 00:06

„Spowiedź”

Nie umiem roz­ma­wiać z Aniołami
Z ludźmi też nie zaw­sze wychodzi.
Ob­ce są mi wiel­kie mądrości świata.
A mo­ja wiara jest wątłym płomykiem.
Nie wyrze­kam się siebie dla dob­ra innym.
Nie po­kutu­je. Nie przep­raszam, że żyję…
A jednak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 1 października 2012, 08:59

Zamknięcie

Leże poskłada­na w miękkim pudełku
Sa­ma w nie wpadłam, znienac­ka , po ciemku
Ni­by tu bez­pie­cznie, ułud­nie ciepło
Lecz to drew­niane, zam­knięte piekło.

Nic tu nie słychać, a świat realny
Stał się mi ob­cy i niewidzialny
To moja [...] — czytaj całość

wiersz • 30 czerwca 2012, 12:53

Dusza romantyczna

Skażona w głębi jes­tem poezją daw­nych wieków
Ro­man­tycznością uczuć, wy­lew­nością poetów.
Miłości wzor­ce czer­pię z wier­szy Mickiewicza
Choć twórczość Słowac­kiego też nie raz mnie zachwyca.

Tet­ma­jer przyz­wyczaił do uwiel­bienia ciała
I do tęskno­ty duszy niejed­nym wier­szem skłaniał.
Gałczyńskie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 kwietnia 2012, 23:28

* * *

Gdzieś w głębi siebie widzę ob­ra­zy
Nie z te­go świata, nie z te­go czasu.
Daw­no to było, chy­ba wieki temu
Może gdzieś w niebie a może pod ziemią?
Nie pa­miętam dob­rze, wspom­nienia bledną
Wiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 kwietnia 2012, 16:19

* * *

Sza­re chmu­ry , smut­ne drzewa
Krop­le żalu lecą z nieba
Wokół wszędzie pus­tka głucha
Nie ma ni żywe­go ducha

Jest is­to­ta całkiem sama
Ślęczy w ok­nie już od rana
Ni­by pat­rzy na świat cały
Widzi życia rytuały
Lecz nie wzrusza [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 9 marca 2012, 18:06

* * *

Chciałam na­pisać wiersz
Na Twoją cześć, ku Twej radości
Ale już nie umiem pi­sać wierszy…
Choć kiedyś szło mi to całkiem znośnie
I ry­my były cza­sem i na­wet skład­ne strofki
Me­tafo­ry żywe i porównań parę
Te­raz słowa się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 8 marca 2012, 17:29

* * *

Ciem­na cisza drży między naszy­mi wargami
Chaos niewy­powie­dzianych myśli dręczy serca
Cóż mówić, kiedy słowa są zbyt płytkie
Nie wy­rażą nic, a zra­nią czys­te milczenie
Tyl­ko oczy, w nich wi­dać duszę. I miłość.
Niewy­mowną, naj­szczer­szą, bez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 lutego 2012, 18:29

*

Ciepła łza na policzku
Nad­miar uczu­cia, Two­ja troska…
To bez­pie­czna przys­tań dla ser­ca, dla ducha
Cóż chcieć więcej od ta­kiej Miłości ?
Od te­go og­ro­mu czys­te­go uczucia,
Który przeszy­wa ciało na wskroś
Jak fa­la gorąca z bez­miaru serca.
Cóż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 lutego 2012, 01:56

Braki

Wzniosłości gdzie jesteś?
Po­jaw się proszę, gdy dziec­ko twe płacze.
Cze­muś odeszła, bez słowa pociechy?
Bez poz­wo­lenia i pożegnania.
Zos­ta­wiasz mnie samą, bez we­ny, polotu?
W tym pus­tosłowu, na twar­dej ziemi.
Odeszłaś nag­le, niepostrzeżenie
I nie wiem kiedy, nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 stycznia 2012, 22:29
atlantyda

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

atlantyda

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność